Stadgar

Ekenäs kvinnliga gymnastikförening rf. grundades 1906 av Berta Ahlfors och Ali Poppius.

Föreningen erhöll sin första fana år 1926. En ny fana syddes upp av Finska Handarbetets Vänner 1960 med den gamla som modell. Den handbroderade fanan tillverkades av äkta fansiden. 

Under årens lopp har många av föreningens gymnaster deltagit i gymnastikfesterna, vilka arrangeras i stort sett vart fjärde år.

År 1996 firade Ekenäs gymnastikförening r. f. sitt 90-års jubileum samtidigt med att Finlands svenska gymnastikförbund fyllde 100 år. Denna gång hölls gymnastikfesten i Ekenäs. Som ordförande för föreningen verkade då Edna Biström.

År 2003 var året då föreningens medlemsantal uppgick till 1675. En stor del av medlemmarna har alltid varit ungdomar och även barn. Föreningen har också en grupp seniorherrar och damer, vilka leds av Lotta Bruncrona. Då herrarna blev en del av föreningen bytte föreningens namn från att ha hett Ekenäs kvinnliga gymnastikförening i många decennier till det nuvarande namnet. Denna namnändring tillkom 1983.

 År 2016 fyllde Ekenäs gymnastikförening 110 år. Då skaffades bl.a.  en sk. airtrack-matta, en avlång luftfylld madrass som används i huvudsak inom redskapsgymnastiken.

STADGAR för EKENÄS GYMNASTIKFÖRENING r. f.

§ 1

Namn och hemort:

Föreningens namn är Ekenäs Gymnastikförening och dess hemort är Ekenäs stad. Dess officiella språk är svenska.

§ 2

Ändamål och verksamhet:

Föreningens ändamål är att väcka och upprätthålla intresset för fysisk fostran. Ändamålet föverkligas främst genom att idka gymnastik i alla dess former, t. ex. upprätthålla gymnastikavdelningar för olika åldersgrupper, delta i tävlingar, uppvisningar m. m. För att stöda verksamheten kan föreningen, efter att ha införskaffat vederbörligt tillstånd, anordna fester och lotterier samt mottaga gåvor och testamenten.

§ 3

Medlemskap:

Till ordinarie medlem i föreningen kan styrelsen på anhållan godkänna varje person som aktivt deltar i någon av föreningens verksamhetsformer. Likaså kan enskild av föreningens verksamhet intresserad person erhålla medlemskap såsom understödsmedlem. Om beloppet av den årliga medlemsavgift, eller andra eventuella avgifter som uppbärs av medlemmarna, besluter årsmötet. Årsmötet kallar på förslag av föreningens styrelse hedersmedlem och/eller hedersordförande. Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom skriftligt till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att anmäla detta till föreningens protokoll.

§ 4

Styrelsen:

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, som årsmötet väljer för två år i sänder. Styrelsen består av ordförande, som utses av årsmötet, samt sex övriga ordinarie medlemmar samt en suppleant. Av styrelsens ordinarie medlemmar avgår årligen tre eller fyra medlemmar, för första gången genom lottning. Suppleanten väljes varje år. Ordförande och viceordförande bör ej samtidigt stå i tur att avgå. Avgående medlem kan dock med sitt medgivande återväljas.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan även tillsätta övriga nödiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på ordförandes eller viceordförandes kallelse eller då minst tre styrelsemedlemmar påyrkar detta. Styrelsen beslutför då minst fyra medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknad, är närvarande. Besluten fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, vid val dock lotten.

Styrelsen åligger:

att sköta föreningens egendom och ekonomi samt ansvara härför,

att planera, leda och koordinera verksamheten, godkänna ledararvoden,

att föra förteckning över föreningens medlemmar,

att vid behov tillsätta utskott och arbetsgrupper för olika verksamhetsformer,

att godkänna bestämmelser för föreningens gymnastikmärken.

§ 5

Tecknandet av namnet:

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande, tillsammans med sekreteraren och kassören.

§ 6

Räkenskaperna:

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och granskas av revisorerna minst två veckor före årsmötet.

§ 7

Möten:

Föreningens möten sammankallas av dess styrelse genom annons i tidningen som utkommer på föreningens hemort. Kallelsen bör publiceras minst 7 dagar före mötet.

Vid föreningens möte har alla 15 år fyllda närvarande medlemmar en röst. Besluten fattas med enkel röstövervikt, med undantag av i § 10 nämnda ärenden. Vid lika röstetal avgör den mening mötets ordförande företrätt, vid val dock lotten.

§ 8

Årsmöte:

Föreningens årsmöte hålles inom februari månad, där behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare två protokolljusterare och två rösträknare
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet
 5. Föredragning av årsberättelsen
 6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen
 7. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för de löpande kalenderåret
 9. Val av föreningens ordförande om denna är i tur att avgå
 10. Val av styrelsens övriga ordinarie medlemmar i stället för de avgående och val av suppleant
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Behandling av andra i föredragningslistan upptagna ärenden

Önskar föreningsmedlem att något ärende skall behandlas på föreningens möte skall han skriftligt anmäla därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

§ 9

Extra möte:

Styrelsen kallar föreningen till extra möte då den anser det nödvändigt eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligt kräver det för behandling av ett angivet ärende. Mötet skall hållas inom 14 dagar räknat från den tidpunkt då sådant anspråk framförts.

§ 10

Stadgeändring och föreningens upplösning:

Beslut angående ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall, för att gälla, omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen angivna rösterna. Stadgeändringen eller upplösningen bör omnämnas i möteskallelsen.

I händelse av upplösning av föreningen övergår alla dess tillgångar och egendom antingen till en för fysisk fostran verkande registrerad förening i Ekenäs eller till Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

§ 11

I övrigt följer föreningen gällande föreningslag.

Ekenäs Gymnastikförening  r.f. e-post: ekenasgymnastikforening@gmail.com
10600 Ekenäs
FINLAND